Pravila nagradnog konkursa “ Planeta Sport vam poklanja – Sergio Tacchini”


 

1. Organizator i realizator konkursa:

Ova pravila sadrže uslove za učešće u konkursu pod nazivom „Planeta Sport vam poklanja – Sergio Tacchini ” (u daljem tekstu: „Konkurs”) koji se organizuje na zvaničnom Instagram profilu: www.instagram.com/planetasport.rs/ (u daljem tekstu: „Instagram profil”).

Učešće u Konkursu, odnosno prijavljivanje znači automatsko prihvatanje ovih zvaničnih pravila (u daljem tekstu: „Pravila konkursa”). Lica koja učestvuju u Konkursu su u daljem tekstu: „Učesnik (Učesnici)”. Zvanični Organizator Konkursa je Planeta Sport d.o.o. Beograd, ul. Timočka 14: „Organizator”)

 

 • 1.1. Uslovi učešća u Konkursu:

  U konkursu mogu učestvovati fizička lica starija od 18 godina koja su državljani Srbije, sa prebivalištem u Republici Srbiji.

  U konkursu ne mogu učestvovati zaposleni kod Organizatora sa svojom užom porodicom. Pod užom porodicom se podrazumeva društvena grupa koja se sastoji od supružnika i najbližih krvnih srodnika (roditelji i deca) koji obično žive zajedno.

  Podacima Učesnika Organizator upravlja shodno pravilima o zaštiti podataka koja su opisana u poglavlju “Upravljanje i zaštita ličnih podataka - Informacija o zaštiti podataka”.

  Planeta Sport organizuje giveaway u kom će pokloniti duks -  DUKS RAUL CREWNECK M - STA211M601-3A i patike - PATIKE ALLIE MIX POOL W - STW028745-02.

 

Pravila učestvovanja:

2. Učesnici su u obavezi da zaprate profil @planetasport.rs, kao i da zaprate profil @sergiotacchinibalkan. Potrebno je da, u komentarima odgovore tačno na postavljeno pitanje (da imenuju 3 poznata tenisera kojima je Sergio Tacchini bio sponozor), kao i da taguju 3 prijatelja.

 • 2.1. Mehanizam i pravila Konkursa:

  Učesnik ima direktan pristup Konkursu putem Instagram profila Organizatora.

  Učesnik se prijavljuje na konkurs putem ličnog Instagram profila, tako što odgovori na zahtev konkursa (opisan u tački 2).

  Učesnici treba da odgovore na temu Konkursa, na način opisan u tački 2 ovog pravilnika.

  Validnim će se smatrati one prijave koje su u skladu sa zadatkom i zahtevima Organizatora. Tekstualni opisi koji su postavljeni u komentare na zahtev konkursa biće pregledani od strane Organizatora pre nego što uđu u uži izbor za osvajanje nagrade. Organizator zadržava pravo da materijale dobijene iz Konkursa zadrži u internoj bazi kako bi mu poslužile za potrebe stručnog žiriranja i odabira dobitnika. Organizator zadržava i pravo da koristi fotografije pristigle u okviru konkursa za promovisanje istog na svojim društvenim mrežama. Svaki od Učesnika u konkursu se predajom prijave automatski saglašava sa gore navedenim.

  Sve prijave od strane Učesnika putem ličnog Instagram profila i za koje su ispoštovane odredbe o zaštiti podataka iz poglavlja 9. ovih Pravila, biće uzete u razmatranje ukoliko zadovoljavaju uslove iz tačaka 1 i 2 1 ovog Pravilnika, čime ulaze i u izbor za osvajanje nagrade. Organizator nije odgovoran za sadržaj koji Učesnici podnose u okviru prijave putem Instagram Konkursa. Organizator zadržava pravo, ali ne i obavezu da na sve prispele prijave putem Instagram i Facebook komentara reaguje i da ukloni sadržaj koji je zakonski zabranjen, nepristojan ili uvredljiv. Organizator ima diskreciono pravo, ali ne i obavezu da isključi svakog Učesnika ukoliko posumnja u bilo kakvu neispravnu radnju koja se tiče tagovanih osoba u komentaru posta. Stručni žiri u sastavu Organizatora bira dobitnike nagrada, na osnovu ispunjenih uslova za učešće u nagradnom konkursu, navedenim u tački 2. putem aplikacije https://commentpicker.com/business-instagram.php.
 • 2.2. Dobitnici:
  Po isteku konkursa dobitnici nagrade biće informisani putem direktne poruke obaveštenja na Instagramu i objavljeni na Instagram profilu Organizatora. Nakon što se dobiju njihovi lični podaci, biće direktno kontaktirani od strane Organizatora.

 

3. Trajanje Konkursa

Konkurs traje od 06.05.-13.05.

 • Konkurs počinje 06.05.2021 u 14:00 časova i završava 13.05.2021 godine u 14:00 časova.

 

4. Nagrade:

 1. mesto: duks DUKS RAUL CREWNECK M - STA211M601-3A, u veličini koju odredi pobednik nakon što ga Organizator proglasi.
   
 2. mesto: patike - PATIKE ALLIE MIX POOL W - STW028745-02, u veličini koju odredi pobednik nakon što ga Organizator proglasi.

 

5. Preuzimanje nagrada

 • 5.1. Sa dobitnikom Organizator stupa u kontakt preko Instagram i/ili Facebook profila organizatora ili putem Instagram i/ili Facebook direktne poruke dobitnika (vidi tačku 3).
 • 5.2. Zbog nedostataka/grešaka u podacima koje Učesnik dostavi, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.
 • 5.3. Učesnik koji je osvojio nagradu, dužan je da sarađuje s Organizatorom kako bi nagrada bila predata tj. kako bi mogao da je preuzme u prostorijama Planeta Sport prodajnih mesta. Ukoliko bilo koji dobitnik ne reaguje u skladu sa svojim obavezama u pogledu ove saradnje i ukoliko na taj način bude onemogućeno blagovremeno preuzimanje nagrade, Organizator se neće smatrati odgovornim.
 • 5.4. Učesnik preuzimanjem nagrade daje neopozivu saglasnost Organizatoru da objavi njegovo ime i nagrađenu fotografiju.
 • 5.5. Dobitnici su dužni da nagradu preuzmu u prodajnom objektu Planeta Sport u skladu sa uputstvom Oragnizatora po završetku konkursa, a najkasnije do 16.06.2021. godine.

 

6. Odgovornost i isključenje odgovornosti

 • Lična je odgovornost Učesnika da se uveri da neovlašćena lica ne učestvuju u Konkursu koristeći njegov Instagram profil odnosno direktne poruke i u pogledu toga Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi nikakvu pravnu odgovornost u vezi sa potencijalnim sporovima koji bi mogli da proisteknu iz korisničkog prava. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Učesnik. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji dostavljanja nagrade zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Učesnik odnosno za štete koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju ličnog Instagram profila, odnosno ako platforma nije dostupna. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova Učesnik je upoznat da sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavise od tehničkih mogućnosti provajdera, i time na ove elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže, i drugi faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji kao i održavanje bezbedne konekcije na mreži.

7. Šta se događa ukoliko ne funkcioniše deo Konkursa?

 • Zbog ostalih tehničkih problema Organizator ne snosi odgovornost i isključuje mogućnost traženja bilo kakve odštete u toku učešća u nagradnom konkursu. U slučaju tehničkih problema možete poslati poruku na email adresu info@planetasport.rs .Organizator ne snosi odgovornost zbog tehničkih grešaka ili grešaka u unosu podataka u toku funkcionisanja konkursa i drugih razloga, koji ne zavise od Organizatora.

8. Ostale informacije

 • 8.1. Svi intelektualni proizvodi prisutni i nastali u toku konkursa su pod zaštitom autorskih prava, pa je zabranjena njihova izmena, kopiranje, preprodaja odnosno bilo kakva reprodukcija bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika prava. Nosilac prava zaštićenog znaka je Organizator. Zaštićeni znak ni na koji način i ni pod kakvim uslovima ne sme se koristiti bez prethodne pismene saglasnosti Organizatora. Protivpravno korišćenje može povući za sobom pravne posledice koje proizilaze iz autorskih, građanskih odnosno krivičnih propisa.
 • 8.2. Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru u toku Konkursa bilo kakvim kršenjem odredbi Pravila Konkursa. U slučaju kršenja odredbi Pravila Konkursa, Organizator bilo kom Učesniku može uskratiti pravo pristupa Konkursu.
 • 8.3. Ova pravila Konkursa dostupna su na vebsajt stranici na eksternom linku: stranici planetasport.rs .
 • 8.4. Konkurs se ne odvija u organizaciji ili realizaciji društvene mreže Instagram ili Facebook, u njemu Instagram ili Facebook ne učestvuje ni kao sponzor, ni kao administrator. Učesnici su upoznati sa tim da svoje podatke predaju Organizatoru, a ne Instagramu ili Facebook-u. Informacije saopštene od strane Učesnika, Organizator koristi radi stupanja u kontakt u vezi sa nagradama, isključivo u skladu sa pravilima ovog Konkursa.
 • 8.5. Ukoliko se u vezi sa Konkursom pojave neka pitanja ili problemi, dodatne informacije se mogu tražiti na e-mail adresi info@planetasport.rs .
 • 8.6. Iz Konkursa su isključeni radnici Organizatora koji učestvuju u organizaciji i realizaciji Konkursa.
 • 8.7. Eventualne sporove nastale sa Učesnicima, Organizator prvenstveno želi da reši mirnim putem. U primeni navedenih pravila Konkursa merodavno je pravo Republike Srbije. U slučaju spora koji strane ne mogu da reše mirnim putem, prihvataju nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu.

9. Upravljanje i zaštita ličnih podataka – Informacija o zaštiti podataka:

 • 9.1. U svrhu kontaktiranja dobitnika, Organizator će prikupljati sledeće podatke: ime i prezime, email adresu, kontakt telefon i adresu prebivališta. 9.2. Dobitnik prijavljivanjem na konkurs daje saglasnost da Organizator lične podatke koji su navedeni u tački 5.5. i tački 9.1. konkursa koristi radi ispunjenja svojih obaveza iz Pravila Konkursa.
 • Lični podaci dobitnika se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su nužni za sprovođenje ovog nagradnog Konkursa, pa se Organizator ovim obavezuje da prikupljene podatke neće koristiti u bilo koje druge svrhe, niti će iste učiniti dostupnim bilo kojem trećem licu. Svi zaposleni kod Organizatora su svesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni za poštovanje ove Politike zaštite privatnosti. Dobitnici svoju saglasnost mogu opozvati u svakom trenutku, nakon čega će Organizator prestati sa svakom daljom obradom navedenih podataka. Povlačenjem saglasnosti dobitnik gubi pravo na nagradu. Dobitnik ima pravo da zahteva da ga Organizator istinito i potpuno obavesti o svim prikupljenim podacima koji se na njega odnose, da traži da mu se oni stave na uvid i da zahteva njihovu kopiju. U slučaju da se navedeni podaci ne koriste u svrhu zbog koje su prikupljeni, dobitnik ima pravo na zaštitu svojih prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

10. Stručni žiri:

 • Danilo Mosurović
 • Sandra Todorović
 • Nina Panić