POLITIKA PRIVATNOSTI

Kompanija PLANETA SPORT d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Planeta sport), u skladu sa važećim propisima, ovim dokumentom Vas informiše o svim aspektima obrade podataka o ličnosti koje prikupljamo - kako ih koristimo, za koje svrhe, na koji način štitimo Vaše podatke, koja su Vaša prava u odnosu na podatke koje obrađujemo i ostalo dalje navedeno.

 

I - RUKOVALAC VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

 

Vaše podatke o ličnosti u svojstvu rukovaoca, obrađuje: PLANETA SPORT D.O.O. BEOGRAD, Timočka 14, 11000 Beograd, MB21019984 (dalje: Planeta sport).

Ako se pitate da li imate obavezu da nam date Vaše podatke o ličnosti, obaveštavamo Vas da je:

 • obavezno da nam date samo one podatke koje obrađujemo u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obaveza, a
 • kada nam dajete svoje podatke povodom ugovornog odnosa ili sa Vašim pristankom, onda je davanje tih podataka uvek dobrovoljno.

U svakom slučaju, prikupljamo i obrađujemo samo one Vaše podatke o ličnosti koji su nam neophodni

Naša je obaveza da Vam predočimo da ukoliko nam ne date određene podatke, nećemo moći da izađemo u susret nekim Vašim potrebama niti da ispunimo naše obaveze (npr. ne možemo isporučiti robu koju ste poručili u onlajn kupovini ako nam ne date Vaše podatke neophodne za isporuku, niti Vas možemo obavestiti o trenutnom statusu Vaše porudžbine. Takođe nećete moći da se registrujete kao član Kluba PLANETA i na taj način ostvarite pravo na posebne pogodnosti i prodajne podsticaje). 

 

II - SVRHA I PRAVNI OSNOV OBRADE POJEDINIH VRSTA PODATAKA O LIČNOSTI 

                                           

Vaše lične podatke obrađujemo za različite, unapred određene svrhe, navedene u nastavku. 

Naša želja je da svim našim kupcima, pored kupovine naših proizvoda, omogućimo i priliku da ostvare dodatne pogodnosti i to tako što će postati članovi Kluba PLANETA na osnovu svog pristanaka koji daju na način kako je dalje opisano i nakon što se upoznaju sa ovom Politikom privatnosti. 

1. Da bismo Vam omogućili kupovinu robe na daljinu na portalima Planete sport (putem web sajtova: www.planetasport.rs www.eplaneta.rs ) i uspešno obradili Vašu porudžbinu, neophodni su nam sledeći podaci: 

- ime i prezime

- adresa mesta isporuke (poštanski broj, mesto, ulica i broj)

- e-mail adresa

- broj Vašeg mobilnog telefona.

Na Vama je odgovornost za tačnost prethodno navedenih podataka, jer su samo tačni podaci uslov za izvršenje naše ugovorne obaveze prema Vama. 

2. Član Kluba PLANETA, sa svim pogodnostima koje iz tog članstva proističu, postajete na osnovu pristanka koji dajete:

 1. kreiranjem naloga na internet sajtovima za prodaju na daljinu Planete sport (portali: www.planetasport.rs www.eplaneta.rs) za šta koristimo Vaše prethodno navedene podatke, ili 

 2. registracijom u našim maloprodajnim objektima, za šta nam je neophodan samo broj Vašeg mobilnog telefona koji saopštavate prisutnom prodavcu koji će taj broj uneti u sistem i to nakon što ste se u maloprodajnom objektu prethodno informisani o svrsi i dobrovoljnosti davanja broja telefona i upućeni na sadržaj ove Politike privatnosti koja je u štampanom obliku dostupna u svakom maloprodajnom objektu, ili 

 3. putem našeg korisničkog centra – zahtev za registraciju možete podneti putem korisničkog servisa Planete sport i to: putem email adresa (info@planetasport.rs ili info@eplaneta.rs) ili broj telefona (011 63 555 40) ostavljanjem sledećih podataka:

 • ime i prezime;

 • broj mobilnog telefona;

 • adresa za prijem elektronske pošte

Svi detalji u vezi članstva u Klubu PLANETA i pogodnosti koje ostvarujete sticanjem svojstva člana na osnovu jednog od gore opisanog načina registracije, nalaze se u okviru „Propozicija kluba“ na našim portalima  www.planetasport.rs www.eplaneta.rs 

Pristanak koji ste dali za članstvo u Klubu PLANETA u svakom trenutku možete opozvati iščlanjenjem na način opisan u Propozicijama Kluba PLANETA u odeljku pod nazivom „Iščlanjenje iz kluba“. U slučaju iščlanjenja, Vaši podaci će biti izbrisani.

3. Vaši podaci: ime i prezime, adresa mesta isporuke i broj Vašeg mobilnog telefona, koje ste uneli prilikom kreiranja naloga za kupovinu na daljinu, biće preneti našim poslovnim partnerima

 • koji vrše dostavu robe,
 • koji vrše pripremu naše robe za isporuku,
 • koji preko naših platformi plasiraju svoju robu i vrše njenu isporuku.

Partneri koji vrše dostavu robe će Vas kontaktirati i Vaše podatke će koristiti samo za svrhu isporuke svake pojedinačne pošiljke na odredišnu adresu, saglasno propisima koji regulišu delatnost dostave. Partneri koji vrše pripremu naše robe za isporuku, odnosno koji preko naših platformi plasiraju svoju robu i vrše njenu isporuku, će Vaše podatke koristiti samo u svrhu pripreme robe, kreiranje dokumentacije koja prati isporuku robe i u svrhu isporuke robe putem ustupanja podataka svojim partnerima koji se bave dostavom robe. Svi naši partneri su u bavezi da sa Vašim podacima postupaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 

4. Ukoliko želite da Vas direktno obaveštavamo o aktuelnim promotivnim ponudama, drugim prodajnim podsticajima i ostalim pogodnostima, potreban nam je:

- broj Vašeg mobilnog telefona kako biste dobijali poruke, i/ili 
- Vaša imejl adresa ukoliko želite da se registrujete za prijem newsletter-a.       

Davanjem navedenih podataka pristajete da Vas, u skladu sa ovom Politikom privatnosti, obaveštavamo o gore navedenom, sve do opoziva datog pristanka, odnosno do odjave, koju možete izvršiti u svakom trenutku, nakon čega prestajemo sa slanjem obaveštenja. Opoziv/odjava se vrši na jedan od dole opisanih načina a u zavisnosti od naloga putem kog dobijate obaveštenja i to: slanjem poruka STOPPS na 6204 ili STOPEP na 6204; zahtevom za ukidanje obaveštanja putem newsletter kanala ili upućivanjem zahteva za opoziv saglasnosti putem imejl adrese: zastitapodataka@planetasport.rs ili na brojeve: 011 63 555 40

5. Ako želite da platite robu putem administrativne zabrane, naša je zakonska obaveza da prikupimo sledeće podatke: ime i prezime, adresu prebivališta, Vaš JMBG. 

6. Vaše podatke o ličnosti obrađujemo i u svrhu postupanja po reklamacijama koje ulažete na kupljenju robu. Imamo zakonsku obavezu da vam izdamo Potvrdu o prijemu reklamacije. Isključivo za svrhu rešavanja po podnetoj reklamaciji i davanja odgovora na istu prikupljamo i obrađujemo kao neophodne podatke: ime i prezime, i adresu prebivališta. Pored navedenih podataka, možete ostaviti i Vašu adresu e-pošte i broj Vašeg mobilnog telefona. Evidencije o primljenim reklamacijama (sa Vašim podacima) po zakonu smo dužni da čuvamo najmanje 2 godine od dana podnošenja reklamacije.

Naša je zakonska obaveza da Vam damo na potpis obrazac tzv. Kopiju Refundacije (KR) u situaciji kada Vam se kao kupcu vrši povraćaj novca za kupljenu robu. Za tu svrhu potrebno je da u isti obrazac unesemo broj Vaše lične karte na osnovu izvršenog uvida u Vašu ličnu kartu. Obrazac Kopije Refunsacije (KR) sa Vašim potpisom ostaje kasiru kao dokaz da Vam je izvršen povraćaj novca za robu koju ste vratili.

7. Planeta sport vrši obradu podataka i putem video nadzora koji se koristi u svrhu bezbednosti lica, imovine i našeg poslovanja. Obaveštenje o video nadzoru se nalazi na ulazu u naše maloprodajne objekte i naše druge poslovne prostorije, a snimci video nadzora se koriste u skladu sa zakonom. Snimci iz sistema video nadzora čuvaju se u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju najmanje 30 dana i stavljaju se na uvid samo nadležnim organima, shodno zakonu.

Ukoliko se ubuduće pojavi potreba za obradom podataka o ličnosti u neke druge, dodatne svrhe, o tome ćemo Vas prethodno obavestiti putem izmena ili dopuna ove Politike privatnosti.

 

III - PRIMAOCI VAŠIH PODATAKA

 

Pristup Vašim podacima o ličnosti imaju naši zaposleni koji, po prirodi posla koji obavljaju, imaju pristup istim i obrađuju ih u skladu sa Zakonom.

Planeta Sport Vaše podatke prosleđuje našim poslovnim partnerima koji vrše dostavu robe, ili našim partnerima koji vrše pripremu naše robe za isporuku odnosno koji preko naših platformi plasiraju svoju robu i vrše njenu isporuku, IT partnerima koji održavaju naše informacione sisteme na kojima se podaci čuvaju, kao i nadležnim državnim organima u skladu sa zakonom. 

Vaše podatke ne iznosimo van teritorije Republike Srbije.

 

IV – ROK ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

 

Podatke o ličnosti koje obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka obrađujemo do opoziva pristanka.

Prestankom članstva u Klubu PLANETA prestaje i obrada Vaših podataka, koji su za tu svrhu prikupljeni.

Podaci koji su prikupljeni u vezi sa kupoprodajom robe obrađuju se do ostvarenja svrhe obrade, odnosno do izvršenja ugovora, pri čemu se u obzir uzima i vremenski period u kome imate pravo na ulaganje reklamacija na kupljenu robu, odnosno vremenski period potreban za rešavanje drugih Vaših zahteva koji se odnose na kupoprodaju robe. Kada je rok čuvanja propisan zakonom, podatke čuvamo u okviru zakonom propisanih rokova.

 

V – PODACI O MALOLETNICIMA

 

Planeta Sport ne prikuplja i ne obrađuje podatke o ličnosti lica koja su mlađa od 15 godina, zato naglašavamo da je na roditeljima/starateljima obaveza nadzora kako i gde njihova deca/štićenici ostavljaju svoje podatke.

 

VI – PRAVA KOJA IMATE KAO LICE NA KOJE SE PODACI ODNOSE

 

Možete nam se obratiti pisanim putem na adresu našeg sedišta ili na imejl adresu zastitapodataka@planetasport.rs i da u odnosu na Vaše podatke o ličnosti zatražite: pristup, dopunu, ispravku podataka, brisanje, ograničenje obrade, da se Vaši podaci prenesu drugom rukovaocu, kao i da podnesete prigovor na obradu podataka.

Pravo na pristup podacima – je Vaše pravo da znate koje podatke o Vama obrađujemo, u koje svrhe, po kom pravnom osnovu, kao i bilo koju drugu informaciju u vezi sa Vašim podacima.

Pravo na ispravku – je pravo na tačnost Vaših podataka, tako da možete tražiti da se Vaši podaci ažuriraju, dopune ili isprave ukoliko je to potrebno.

Pravo na brisanje – je pravo da tražite da se Vaši podaci izbrišu ukoliko je ostvarena svrha zbog koje su bili prikupljeni i zato nema potrebe da se i dalje čuvaju; ista situacija je i kada opozovete svoj pristanak, ali, naglašavamo - zbog zakonskih obaveza koje moramo poštovati, kada zatražite brisanje određenih podataka, te podatke nećemo moći da brišemo i o tome ćete biti obavešteni u svakom konkretnom slučaju kada to zatražite.

Pravo na prenosivost – je pravo da od nas zahtevate da Vaše podatke o ličnosti prenesemo nekom drugom rukovaocu ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi i to u obliku u kome ih mi posedujemo.

Pravo na ograničenje obrade – je Vaše pravo da zahtevate da se obrada Vaših podataka ograniči za određeni period ubuduće, a mi smo u obavezi da Vas obavestimo o prestanku ograničenja, odnosno, o nastavku obrade. 

Pravo na prigovor – je pravo da nama, kao rukovaocu, u zavisnosti od konkretnih okolnosti, podnesete prigovor na obradu vaših podataka i to onih koje smo obrađivali na osnovu Vašeg pristanka. Vaš prigovor će se smatrati kao opoziv (povlačenje) Vašeg pristanka za dalju obradu Vaših podataka, u kom slučaju smo dužni da prekinemo sa njihovom obradom.

Konačno, imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti, kao i pravo na sudsku zaštitu svojih prava, ukoliko ste mišljenja da se Vaši podaci čuvaju ili na drugi način obrađuju suprotno važećim propisima. Molimo da nas kontaktirate pre bilo kakve pritužbe, radi postizanja rešenja na obostranu korist.  

Sva pitanja u vezi obrade Vaših podataka o ličnosti ili ostvarivanja vaših prava u vezi sa tim, možete postaviti na e-mail adresu: zastitapodataka@planetasport.rs.  

 

VII – BEZBEDNOST PODATAKA

 

Mere bezbednosti koje Planeta sport kao rukovalac podacima o ličnosti sprovodi su: tehničke i kadrovske. 

Tehničke mere: 

 • Pristup podacima je omogućen samo iz MPLS mreže rukovaoca (mreža koja je napravljena po posebnim vodovima i nema nikakve veze sa internetom);
 • Za komunikaciju između servera i lica koja su zaposlena kod rukovaoca a koja su ovlašćena za pristup podacima, koristi se kriptovani Protokol HTTPS; 
 • Za skladištenje podataka se koristi „Microsoft“ MS SQL, sa najvišim nivoom zaštite. 
 • Za pristup podacima iz aplikacija koriste se određena prava i privilegije za svakog korisnika.

Kadrovske mere: 

 • Sva lica zaposlena kod rukovaoca, su zaključenim Ugovorom o radu obavezna na čuvanje tajnosti svih podataka do kojih dođu tokom obavljanja svojih poslova, uključujući i informacije o klijentima.

 

VIII - OBAVEŠTENJE O KOLAČIĆIMA

 

Kako bismo mogli da unapređujemo naš internet sajt i kako bismo mogli da prilagodimo njegovo korišćenje Vašim potrebama i interesovanjima – obaveštavamo vas da koristimo tzv. kolačiće (Cookies) koji se preuzimaju na Vašem računaru ili telefonu. Kolačići su male automatske procedure za pronalaženje informacija o interesovanjima (sklonostima) Internet korisnika prilikom njihove posete određenim vebsajtovima, kako bi se obezbedilo da taj korisnik bude prepoznat prilikom svake naredne posete tom vebsajtu. Mi, kao i velika većina vlasnika drugih internet sajtova, koristimo kolačiće i to: 

 

 • Neophodni kolačići: ovi kolačići su neophodni kako bi vam omogućili da se krećete po web stranici i koristite njene funkcije. Bez ovih kolačića, usluge koje ste tražili, kao što je pamćenje Vaših podataka za prijavu ili artikala iz korpe za kupovinu, ne mogu biti pružene. Ovi kolačići će nas takođe obavestiti o Vašem ponašanju na našim web stranicama, i pružiti nama i našim klijentima zaštitu od lažnih i zlonamernih aktivnosti.
 • Analitički kolačići: ovi kolačići prikupljaju anonimne informacije o tome kako koristite našu web stranicu (npr. koristimo kolačiće Google analitike da bismo mogli da razumemo kako klijenti dolaze na naš sajt, pretražuju ili koriste našu web stranicu) i ističu oblasti koje možemo da poboljšamo, kao što su navigacija, iskustvo kupovine i marketinške kampanje. Podaci koje čuvaju ovi kolačići ne sadrže lične podatke, iz kojih se može utvrditi Vaš identitet. Takođe se koriste za merenje efikasnosti reklamne kampanje.
 • Funkcionalni kolačići: ovi kolačići pamte izbore koje napravite, kao što su zemlja iz koje posećujete našu web stranicu, jezik i parametre pretrage kao što su veličina, boja ili kategorija artikala. Oni se zatim mogu koristiti da bi vam pružili iskustvo koje odgovara Vašem izboru i da bi Vaše naredne posete bile prilagođenije i prijatnije. Informacije koje ovi kolačići prikupljaju mogu biti anonimne i ne mogu pratiti Vašu aktivnost pregledanja na drugim web stranicama.
 • Marketinški kolačići: ovi kolačići prikupljaju informacije o Vašim navikama pregledanja i ograničenim zbirnim demografskim informacijama kako bi oglašavanje učinili relevantnijim za vas i Vaša interesovanja. Takođe se koriste za ograničavanje broja puta da vidite oglas. Kolačiće obično postavljaju reklamne mreže trećih strana kao što su: Google Adwords, Facebook. Oni pamte web lokacije koje posećujete i te informacije se dele sa drugim stranama kao što su oglašivači. Na primer, koristimo kompanije trećih strana da bismo vam pružili personalizovanije oglase kada posećujete druge web lokacije.

Bilo koji tip kolačića, možete ukloniti kroz podešavanja Vašeg pretraživača.

Imajte na umu da odbijanje kolačića ne znači da više nećete primati oglašavanje na mreži. To znači da kompanija ili kompanije od kojih ste se odjavili više neće isporučivati oglase prilagođene Vašim web preferencijama i obrascima korišćenja, tako da ćete možda videti veći broj oglasa koji su irelevantni za vas i Vaše preferencije. 

Izvor

Trajanje

Vrsta

Opis

Termly.io

1 godina

__tlbcpv

Koristi se za beleženje jedinstvenog broja pregleda stranice. 

Magento

Po sesiji

form_key

Mera bezbednosti koja dodaje nasumični string svim slanjima obrasca kako bi zaštitila podatke od falsifikovanja zahteva na više lokacija (CSRF).

Magento

1 godina

mage-cache-storage

Lokalno skladištenje sadržaja specifičnog za posetioce koje omogućava funkcije e-trgovine.

Magento

1 godina

mage-cache-sessid

Vrednost ovog kolačića pokreće čišćenje lokalne keš memorije. Kada pozadinska aplikacija ukloni kolačić, administrator čisti lokalnu memoriju i postavlja vrednost kolačića na tačno.

Magento

1 godina

recently_viewed_product

Čuva ID-ove nedavno pregledanih proizvoda za laku navigaciju.

Magento

1 godina

mage-messages

Prati poruke o greškama i druga obaveštenja koja se prikazuju korisniku, kao što je poruka o saglasnosti za kolačić i razne poruke o grešci. Poruka se briše iz kolačića nakon što se prikaže kupcu.

Magento

1 godina

mage-cache-storage-section-invalidation

Forsira lokalno skladištenje specifičnih odeljaka sadržaja koje treba poništiti.

Magento

Po sesiji

product_data_storage

Čuva konfiguraciju za podatke o proizvodima koji se odnose na nedavno pregledane proizvode.

PHP

1 godina

PHPSESSID

Kolačić koji generišu aplikacije zasnovane na PHP jeziku. Ovo je identifikator opšte namene koji se koristi za održavanje varijabli korisničke sesije. Obično je to nasumično generisan broj, način na koji se koristi može biti specifičan za sajt, ali dobar primer je održavanje statusa prijavljenog korisnika između stranica.

Google Analytics

 

1 minut

_gat#

Omogućava da Google analitika reguliše stopu zahteva. To je tip HTTP kolačića i ističe nakon sesije pregledanja.

Google Analytics

1 dan

_gid

Čuva unos jedinstvenog ID-a koji se zatim koristi za dobijanje statističkih podataka o korišćenju web stranice od strane posetilaca. To je tip HTTP kolačića i ističe nakon sesije pregledanja.

Google Analytics

2 godine

_ga

On beleži određeni ID koji se koristi za dobijanje podataka o korišćenju web lokacije od strane korisnika. To je HTTP kolačić koji ističe nakon 2 godine.

Google Analytics

2 godine

_ga_#

Koristi se za razlikovanje pojedinačnih korisnika putem označavanja nasumično generisanog broja kao identifikatora klijenta, što omogućava izračunavanje poseta i sesija.

Google Ads

 

Po sesiji

ga-audiences

Koristi ga Google AdWords da ponovo angažuje posetioce za koje postoji verovatnoća da će se pretvoriti u klijente na osnovu ponašanja posetilaca na mreži na web lokacijama.

Facebook

3 meseca

tr/

_fbp

Facebook piksel za praćenje koji se koristi za identifikaciju posetilaca za personalizovano oglašavanje.

Facebook

3 meseca

fr

Koristi ga Facebook za prikupljanje jedinstvenog ID-a pretraživača i korisnika, koji se koristi za ciljano oglašavanje.

Google 

Po sesiji

test_cookie

Kolačić sesije koji se koristi za proveru da li pretraživač korisnika podržava kolačiće.

 

Dodato u korpu
Dodato u korpu
U korpi:
Nastavi na korpu i plaćanje
Nastavi sa kupovinom