KLUB PLANETA

Klub PLANETA čine potrošači koji su zainteresovani da od kompanije "PLANETA SPORT" d.o.o. Beograd kupoju robu uz korišćenje posebnih pogodnosti.

Propozicije Kluba PLANETA

 1. Članstvo u Klubu

Članstvo u Klubu PLANETA je apsolutno dobrovoljno.

Pravo članstva u Klubu PLANETA ima svako lice koje ima registrovan broj mobilnog telefona kod bilo kog provajdera u Srbiji.


Broj mobilnog telefona člana kluba predstavlja u isto vreme i njegov unikatan članski broj.

Članstvom u Klubu PLANETA član ostvaruje pravo na:

 • kupovinu robe putem internet sajta www.planetasport.rs;
 • korišćenje posebnih klupskih prodajnih podsticaja;
 • informisanje putem SMS-a o vrstama prodajnih podsticaja kojima se član Kluba može koristiti.

 1. Saglasnost o primanju informacija putem SMS-a

Učlanjenjem u Klub PLANETA, član kluba potvrđuje da je saglasan da osnovni oblik komunikacije izmedju njega, kao člana, i Kluba PLANETA bude SMS poruka na broj telefona koji je naveo kao svoj unikatni članski broj.

Svi SMS ovi koje član kluba dobija, bilo u vidu informacije bilo u vidu kodova za ostvarivanje prava na pogodnosti pri kupovini, su za člana kluba besplatni.

 1. Način registrovanja članstva

3.1. Registracija u malopoprodajnim objektima.

 

Da bi neko postao član Kluba PLANETA, registraciju svog članstva može da obavi u bilo kom maloprodajnom objektu koji posluje u okviru "Planeta sport" d.o.o. Beograd.


Registracija se obavlja na kompjuteru na taj način što se navede broj mobilnog telefona potrošača.

 

Potrošač koji se u Klub PLANETA učlanio registracijom u maloprodajnom objektu, nema mogućnost za kupovinu robe putem internet sajta www.planetasport.rs, ali ima pravo na korišćenje posebnih klupskih prodajnih podsticaja i informisanje putem SMS-a o vrstama prodajnih podsticaja kojima se može koristiti.

Ukoliko član kluba kod provajdera otkaže svoj broj mobilnog teletelefona ili iz bilo kog razloga mu mobilni broj više nije aktivan (isključenje i sl.), njegovo članstvo u tom momentu prestaje. Osvojene popuste registrovane pod tim brojem je iz tehničkih razloga nemoguće iskoristiti i iz tog razloga postaju nevažeći.

Ukoliko takav „bivši“ član kluba postane vlasnik drugog broja telefona može se ponovo učlaniti tj. registrovati kao nov član kluba. Popusti koji su vezani za prethodni (ugašeni) broj je iz tehničkih razloga nemoguće iskoristiti pod novom registracijom člana.

 

 

 

3.2. Registracija na internet sajtu

Registraciju članstva u Klubu PLANETA je moguće obaviti i putem internet sajta www.planetasport.rs dostavljanjem sledećih podataka:

 • ime i prezime;
 • adresa;
 • broj mobilnog telefona;
 • adresa za prijem elektronske pošte.

 

Registracijom na internet sajtu radi poručivanja željene robe, AUTOMATSKI se stiče svojstvo člana Kluba PLANETA.

 

Potrošač koji se u Klub PLANETA učlanio registracijom na internet sajtu, stiče sva prava koja članstvo u Klubu PLANETA sa sobom nosi, uključujući tu i pravo na kupovinu robe putem internet sajta www.planetasport.rs .

 

 1. Čuvanje ličnih podataka

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju prilikom registracije članstva u Klubu PLANETA će se obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Informacija o obradi podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti je data u nastavku ovih Propozicija, pa se činom registracije članstava u Klub PLANETA smatra da je član  upoznat sa sadržinom ove Informacije, odnosno da je dao svoju saglasnost za obradu njegovih podataka o ličnosti.

 1. Isčlanjenje iz kluba

U slučaju da član kluba više ne želi da bude član može da se isčlani u bilo kom maloprodajnom objektu koji posluje u okviru kompanije  "PLANETA SPORT" d.o.o. Beograd, na sajtu www.planetasport.rs ili na stranici profila člana Kluba na linku ODJAVA. Pri isčlanjenju iz Kluba, članu je neophodan isti broj mobilnog telefona koji je koristio pri registraciji.

INFORMACIJA O OBRADI PODATAK O LIČNOSTI

u skladu sa odredbom čl.21. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

("Sl. glasnik RS" br. 87/2018 od 13.11.2018. godine)

(dalje: Zakon)

 

 

 1. PODACI O IDENTITETU RUKOVAOCA

1.1. PLANETA SPORT d.o.o., Beograd, Timočka 14, mat.br.21019984 (dalje: Rukovalac);

 

 1. KONTAKT PODACI RUKOVAOCA

2.1.       Adresa sedišta: Beograd, Timočka 14.

2.2.       Adresa za prijem elektronske pošte: info@planetasport.rs

2.3.       Adresa za prijem elektronske pošte u vezi zaštite podataka o ličnosti: zastitapodataka@planetasport.rs

 

 1. LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

3.1.       Rukovalac obrađuje podatke fizičkih lica-potrošača koji kupuju robu preko internet sajta Rukovaoca;

3.2.       Rukovalac obrađuje podatke fizičkih lica-potrošača koji se radi ostvarivanja prava na pogodnosti prodajnih podsticaja, u maloprodajnim objektima Rukovaoca odluče za učlanjenje u Klub PLANETA).

 

 

 1. SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

4.1.       U slučaju iz tačke 3.1. ove Informacije, podaci se prikupljaju i obrađuju radi izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose, odnosno radi ostvarivanja legitimnih interesa Rukovaoca;

4.2.       U slučaju iz tačke 3.2. ove Informacije, podaci se prikupljaju i obrađuju radi omogućavanja licu na koje se podaci odnose da se koristi pogodnostima prodajnih podsticaja po osnovu članstva u Klubu PLANETA.

 

 1. PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAK O LIČNOSTI

5.1.       U slučaju iz tačke 3.1. ove Informacije, podaci se prikupljaju i obrađuju u skladu sa odredbom čl.12. st.1. tačka 2. Zakona (obrada koja je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose) i čl.12. st.1. tačka 6. Zakona (obrada koja je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca);

5.2.       U slučaju iz tačke 3.2. ove Informacije, podaci se prikupljaju i obrađuju u skladu sa odredbom čl.12. st.1. tačka 1. Zakona (obrada na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose);

čime se obezbeđuje zakonitost obrade.

 

 1. VRSTA PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

6.1.       U slučaju iz tačke 3.1. ove Informacije, podaci koji su predmet obrade od strane Rukovaoca su:

 • ime i prezime;
 • adresa;
 • broj mobilnog telefona;
 • adresa za prijem elektronske pošte.

6.2.       U slučaju iz tačke 3.2. ove Informacije, podaci koji su predmet obrade od strane Rukovaoca su:

 • broj mobilnog telefona.

 

 1. PODACI O PRIMAOCU PODATAKA O LIČNOSTI

7.1.       Podaci koji su predmet obrade isključivo koristi Rukovalac. U slučaju iz tačke 3.1. ove Informacije, Rukovalac podatke o ličnosti dostavlja kurirskoj službi koja je zadužena za isporuku kupljene robe a sa kojom Rukovalac ima zaključen ugovor. Kuriska služba ove podatke koristi isključivo u svrhu dostave kupljene robe.

 

 1. ROK ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

8.1.       Podaci koji su predmet obrade, Rukovalac čuva sve dok se lice na koje se podaci odnose ne isčlani iz Kluba PLANETA i time zatraži brisanje njegovih podataka.

 

 1. PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE (zakonske odredbe)

9.1.       Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva:

 • informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti kao i pravo na pristup tim podacima;
 • da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave;
 • da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca i to u sledećim slučajevima:
 • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • lice na koje se podaci odnose je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1. ili članom 17. stav 2. tačka 1. Zakona, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa:
 • članom 37. stav 1. Zakona, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;
 • članom 37. stav 2. Zakona;
 • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
 • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca;
 • podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva iz člana 16. stav 1. Zakona.
 • da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane rukovaoca ako je nastupio jedan od sledećih slučajeva:
 • lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti;
 • obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;
 • rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
 • lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica.
 • da podatke o ličnosti koje je prethodno dostavio rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca ako su zajedno ispunjeni sledeći uslovi:
 • obrada je zasnovana na pristanku u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1. ili članom 17. stav 2. tačka 1. Zakona ili na osnovu ugovora, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 2. Zakona;
 • obrada se vrši automatizovano.

            9.2.       Lice na koje se podaci odnose ima pravo:

 • da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti ukoliko se obrada vrši u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 5. (obrada koja je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca) i tačka 6. (obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti) Zakona;
 • da bude obavešteno od strane rukovaoca, bez nepotrebnog odlaganja, o povredi podataka o ličnosti;
 • da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (dalje: Poverenik), ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona.

 

 1. OBAVEZE RUKOVAOCA (zakonske odredbe)

10.1.     Rukovalac je dužan da bez odlaganja a najkasnije u roku od 30 dana:

 • od dana prijema njegovog zahteva, licu na koje se podaci odnose pruži informacije o postupanju po osnovu zahteva:
 • za ispravku i dopunu njegovih podataka o ličnosti;
 • za brisanje njegovih podataka o ličnosti;
 • za ograničenje obrade njegovih podataka o ličnosti;
 • za dobijanje informacije o svim primaocima njegovih podataka o ličnosti;
 • za prenos podataka o ličnosti.
 • od dana prijema njegovog prigovora, licu na koje se podaci odnose pruži informacije o postupanju po podnetom prigovoru na obradu njegovih podataka o ličnosti.

            10.2.     Rukovalac rok od 30 dana za pružanje informacija može produžiti za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva.

            10.3.     O produženju roka i razlozima za to produženje rukovalac je dužan da obavesti lice na koje se podaci odnose u roku od 30 dana od dana prijema        zahteva/prigovora.

            10.4.     Rukovalac je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade.

 

            10.5.     Rukovalac je dužan da lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informiše o svim primaocima njegovih podataka o ličnosti.

            10.6.     Rukovalac je dužan da preduzme odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa Zakonom.

            10.7.     Rukovalac je dužan da o povredi podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode lica na koje se podaci odnose, obavesti Poverenika bez nepotrebnog odlaganja, ili, ako je to moguće, u roku od 72 časa od saznanja za povredu.